Home Page
cover of Ang Pag-angat ng Kongregasyon ng Tangos
Ang Pag-angat ng Kongregasyon ng Tangos

Ang Pag-angat ng Kongregasyon ng Tangos

00:00-00:45