Avatar

Gustav Freytag

Gustav Freytag, a writer of fiction and drama, hailed from Germany.