Home Page
cover of Adagio  Berend Folkertsma
Adagio  Berend Folkertsma

Adagio Berend Folkertsma

00:00-02:51

De muzikologen Freark Annema en Walter Cornelius hawwe mei tastimming fan de neiste famylje yn de neilittenskip fan de yn 2009 ferstoarne komponist Berend Folkertsma socht om ûnbekend wurk. Yn in jiskepûde fol mei papieren en lege wynflessen fûnen se in koart fragmint fan Folkertsma syn 45e symfony. It is in oangripend stik muzyk. It fragmint wurdt útfierd troch leden fan it Symfoanysk Ensemble Euphoria út Dronryp.

Musicelectronicambientfrench hornbrass instrumentmusic
12
Plays
0
Downloads
0
Shares

Listen Next

Other Creators